Loading...

АСОСӢ
АХБОР
Вижагиҳои маъноии вожаҳои матруки шеъри Рӯдакӣ

Вижагиҳои маъноии вожаҳои матруки шеъри Рӯдакӣ

2018-01-30 /  Автор:Editor /  Диданд:163

 

Сухансароёне ба мисли Устод Рӯдакӣ, ки ба раванди таърих таълифу таъсири  барҷастаи худро  гузоштаанд, ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳу омӯзишу пайравии дигар аҳли адабу сухан қарор гирифтаанду  мегиранд, хусусан агар мероси онҳо бо гузашти  замон ва розҳои ниҳон фарогири суолу рамзҳое мисли осори Устод Рӯдакӣ бошад. 
Шеъри Устод Рӯдакӣ, ки дар саргаҳи адабиёти тоҷику форс қарор дорад, раҳнамои аҳли адабу сухан шудааст, шеваи баёну гуфтори ӯ чун сабки хоссае маъруф гардидааст бо номи сабки хуросонӣ, низоми маъниофариниву вожасозиву вожагузинии Устод Рӯдакӣ  заминаи устуворест барои ташаккул ва такомули  забони адабии форсии дарии тоҷикӣ дар минтақаи бузурги густаришу интишори он. 
Устод Садриддин Айнӣ, ки аз кашшофони аввалини шеъри Рӯдакӣ дар даврони нав буд,  дар рисолаи “Устод Рӯдакӣ” шеъри ӯро “бисёр сода ва табиӣ ва бар болои ин бисёр лаззатбахш ва ҳаяҷоновар”  дарёфтааст, бештари шеъри ӯро  чун “саҳли мумтанеъ” шинохтааст, ки “дар дидан осон ва сода менамояд, аммо кардан ва ба вуҷуд овардани вай  мумтанеъ - яъне номумкин аст”.
Дар китоби бунёдии Асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти муҳтарами кишвар Эмомалӣ Раҳмон “Забони миллат – ҳастии миллат” низ ин нукта таъкид мегардад, ки “Дар ашъори Рӯдакӣ аксари вожаву таркибҳо аз забони зиндаи мардум корбаст шудаанд, аз ин хотир ин сурудаҳо ба зиндагӣ ва воқеиятҳо бештар созгорӣ доранд” (9.281).
Устод Айнӣ дар рисолаи “Устод Рӯдакӣ” изҳор намудааст, ки “Забони шеъри Рӯдакӣ бисёр сода ва ҳамафаҳм аст, ӯ калимаҳои арабиро бисёр кам кор мефармояд ва аз суханҳои форсӣ-тоҷикӣ ҳам бештар содатарин ва оммафаҳмтаринашонро гирифта ба кор мебарад. Рӯдакӣ хошок, дош, хархаша, фартут барин калимаҳои кӯчагии тоҷикиро ҳам ба кор даровардааст. Гуфтан мумкин аст,  ки бештарин шеърҳои Рӯдакиро тоҷикони имрӯза ба осонӣ мефаҳманд. Ҳаргоҳ касе, ки аз шеърҳои ӯ “Аёл не, зану фарзанд не, маунат не ...” барин мисраъҳоро хонад, шунаванда гумон мекунад, ки як деҳқони нохондаи тоҷик ба ҳамдеҳаи худаш гап зада истодааст” (3. 226).
Ин нуктаҳо чунин андешаро устувор месозанд, ки ҳар кас машғули мутолиаи шеъри Рӯдакӣ гардад, ҳатман барои худ вожаву ибораҳои ҷолиб ва асиле пайдо мекунад, ки бо шаклу мазмуни худ, тарзи истифода, тобиши маънӣ ва ё ягон нишонаи дигар сазовори таваҷҷӯҳ ва муносибати вижа ҳастанд.
 Ҳангоми мутолиаи шеъри Устод Рӯдакӣ таваҷҷӯҳи моро як гурӯҳ вожаҳои нодиру хоси шеъри Рӯдакӣ ва ё паҳлӯҳои нави маънии онҳо ба худ ҷалб намуд. Ба ин ҷумла калимаҳои харбеваз (кӯршабпарак), бон (дарахт, растании хушбӯй), мелов ва меловия (шогирд ва шогирдона), андархвар(д) (дархур), болкона (тирезаи мушаббак -панҷарадор ), сиришк (қатра, ашк), гурза (мор; муш) жӣ (ҷӯй), ниғом (зишт),ованг (риштае, ки ба  он мева баста меовезанд),халолуш (фитна, ошӯб; ҳангома, ғулғула), киёр (танбалӣ, коҳилӣ), тарб (ҳилат, кайд, забондонӣ), шилко (гили сиёҳ, лойқа), офрӯша (ҳалво), шанӯша (атса), ниюша (гӯш кардани сухан ба мақсади хабаркашиву фитна, пинҳоӣ гӯш кардан, суханчинӣ; гиряи гулӯгир), касема (уштурхор, янтоқ), дева (кирми абрешим, пилла, кирми баҳрома), дафнук (зинпӯш), хаштук (ҳаромзода), дош (хумхона, кӯраи кӯзагарон), дис (монанд, ҳамто), фағ (бут, санам), риман (айёр, маккор)  ва ғ. дохил мешванд. Мо дар зер чанде аз ин калимаҳоро мавриди баррасӣ қарор додаем.
Болкона. Яке аз калимаҳои ҷолиб дар шеъри Устод Рӯдакӣ калимаи болкона аст, ки муҳаққиқон гунаҳои дигари он – поликона, полигона – ро низ ишорат кардаанд. Ин калима дар байти зерин омадааст:
Биҳиштойин сароеро бипардохт,
Зи ҳар гуна дар ӯ тимсолҳо сохт.
  Зи уду чандан ӯро остона,
  Дараш симину заррин болкона!
Аз мазмуни байт бармеояд, ки дар мавриди ин вожа  дар баробари остона, дар, девор, сухан дар бораи яке аз қисмҳои бино, иморат, ҳуҷра меравад. 
Дар фарҳангҳо ин вожа “даричаи мушаббак (сӯрох-сӯрох) аз тилло ва нуқра, ки аз даруни хона берунро тавон дид ва аз берун дарунро натавон дид; дари мушаббак бувад, агар оҳанин бувад в-агар чӯбин ва панҷара низ гӯянд” (6.7.). Мусаллам аст, ки вожаи балкон–и аз забони русӣ ба тоҷикӣ воридгашта аз ҳамин реша аст ва баъди сайр дурударози таърихӣ мисли калимаи сандал (пойафзол) ба забони асли хеш баргаштааст. 
Дар сарчашмаҳои дигари лексикографӣ ғурфаи махсус будани ин калима таъкид мешавад (6). Дар фарҳангҳои электронии русӣ ба забонҳои дигар болкона, балкона чун калимаи дар асри 17 иқтибосшуда шарҳи муфассал ёфтааст, ва ишора шудааст, ки он аз балка-и фаронсавист, ки ба  назари мо ин андеша машкук аст. Дар луғати электронии “Лингво 2005” ба истилоҳи сохтмон мансуб будани ин калима таъкид мешавад, ва дуруст ишора мешавад, ки он аввалин бор дар меъмории Шарқ ба кор рафтааст ва аз забони форсӣ сарчашма мегирад: “Балкон -а, 1) выступающая на верхних этажах здания площадка с ограждением....Балкон как элемент сооружения зародился на Востоке....балкон балкон, балкона (итал. balcone, с перс.). 1. Площадка с перилами, укрепленная на выступающих из стены балках. Дом с балконом. 2. Места против сцены в средних ярусах театра. Билет на балкон (11).
Ба назари мо, дар шеъри Устод Рӯдакӣ низ маҳз ҳамин маънӣ, яъне балкон чун “ҷои алоҳидаи ҳавохурӣ бо панҷара дар девори ҳуҷра” истифода шудааст. Шоҳидҳои дигар аз осори классикон ин нуктаро таъйиду тасдиқ мекунанд: 
В-онгаҳ зи болконаи рӯҳониён чу дил,
Ҷои равон бидидаву бо дил равон шуда. Саноӣ.
Қасри Билқиси даҳр бин, ки парӣ
Ҳориси бому болконаи ӯст. Хоқонӣ.
Дилам аз ин зулмоти ҳавос бигрифтааст,
Раҳи гурез аз ин болкона меҷуям. Камоли Исмоил (6).
Ниюша. Ин калима дар шеъри устод Рӯдакӣ дар ду  маврид истифода гаштааст, ки “Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ” низ ин нуктаро таъкид мекунад. 
Ҳама ниюшаи хоҷа ба некуиву ба сулҳ,
Ҳама ниюшаи нодон ба ҷангу кори ниғом!(8).
Дар ин маврид ин калима ба маънии пинҳонӣ гӯш кардан, суханчинӣ, ҷосусӣ, таҷассус ба кор рафтааст. Мусаллам аст, ки ин калима аз феъли ниюшидан буда, маънии гӯш карданро дорад, аз решаи nighoshitan аз  ni-gaosh/gosh аст. Мувофиқи маълумоти фарҳангномаҳои  забони форсии миёна ба маънии пинҳонӣ гӯш фаро додан низ меояд, ки ин маънӣ дар мисолҳои зикршуда ба мушоҳида мерасад, n(i)yoshitan дар забонҳои бостонӣ ва миёнаи эронӣ
Вале мисолҳои дигаре низ мавҷуданд, ки роҷеъ ба маънии дигари ин калима маълумот медиҳанд. Масалан, назар ба маълумоти “Девони Рӯдакӣ”  вожаи ниюша дар байти зерин низ  ба қалами Рӯдакӣ тааллуқ дорад:
Рафиқо, чанд гӯйӣ, ку нишотат,
Бинагрезад кас аз гарм офрӯша.
Маро имрӯз тавба суд дорад,
Чунон чун дардмандонро шанӯша.
Чу кӯшидам, ки ҳоли худ бигӯям,
    Забонам барнагардид аз ниюша (12).
Ин пораи шеър низ ба Устод Рӯдакӣ мансуб аст ва калимаи ниюша чун “гӯш фаро доштан барои шунидан” тафсир гаштаааст. Дар ҳар сурат, ин ҷо калимаи ниюша аз феъли ниюшидан истифода шудааст. Вале мазмуни матн ба он ишора мекунад, ки “гӯш фаро доштан барои шунидан” дар ин маврид шарҳу тафсири муносиб нест, ба мазмуну мантиқи сухан дуруст намеояд. Дар ин маврид ба калимаи ниюша маънии гиристан, фиғон кардан, шикоят кардан, нолидан, гиря кардан, бо фироқ ва ба хомӯшӣ гиристан омадааст (6), ки мувофиқтар аст. Дар байи зерин он чун “гиристани нарм-нарм дар гулӯ”, “гирифтагии гиря, аз гиря гулӯгир шудан, буғзи гулӯ” низ фаҳмида мешавад: 
Ашк боридашу ниюша гирифт,
Боз бифзуду гуфтаҳои дароз. Тоҳири Фазл.
Дар ҳар сурат, ниюша як калимаи хеле зебои бостонӣ буда, метавонад ба ҷои чанд истилоҳи иқтибосии бегона (иктифош, ҷосусӣ, таҷассус ва ғ.) дар давраи кунунии забони тоҷикӣ истифода гардад.
Бон.  Калимаи бон  дар шеъри Рӯдакӣ ду маротиба истифода шудааст, вале дар “Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ” як мариди он зикр ёфтааст.
Дар ин фарҳанг бон арабӣ ва гунаи ҳуббулбон, дониста шудааст, ки дарахти мавзуне, ки баргҳои нозуку хушбӯй дорад ва аз донаҳои пистамонанди он равған мегиранд (8).
Дар “Луғатномаи Деҳхудо” шарҳи муфассалтари ин калима оварда мешавад, ки тибқи он “бон чизест хушбӯй, мисли уд, номи хушбӯйӣ, ба маънии лодан ва навъе аз анбару шамумот бошад, ки ба арабӣ ҳусайнулбон гӯянд. Маҳзумаи хушбӯйе, ки аз мушку бон омезанд”. Ҳамчунин калимаҳои мушкбед, бедмушк, гурбабед муродифоти он дониста шудаанд (6).
Дар “Тарҷумаи Сайдана”-и Абурайҳони Берунӣ  “малҳамест хушбӯй, ки аз анбари хом, мушки азфар, равғаи бодом омода кунанд ва дар зарфи оҷ нигаҳ доранд, гоҳо сандалу уду ғайра низ ҳамроҳ кунанд”.
Ва тақрибан ҳамин таркиби ин хушбӯйӣ дар шеъри Фирдавсӣ номбар карда мешавад (лодан, мушкбед):
Чу бону чу кофуру чун мушки ноб,
Чу уду чу анбар чу равшан гулоб (13.5,158).
Гарчӣ дар “Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ” ин калима арабӣ ишорат шудааст, вале мисолҳо гувоҳӣ аз он медиҳанд, ки ин калима решаи ҳиндуэронии  behan дошта,  лотиниаш Tamaris dbrient аст, бо wan , wn  суғдӣ ва паҳлавӣ ҳамреша, ва бо калимаҳои норван ва бун тоҷикӣ ба маънии дарахти анор ва бех, решаи дарахт пайванд аст. 
В-ар-ш бибӯйӣ, гумон барӣ, ки гули сурх,
Бӯй ба ӯ доду мушку анбар бо бон.
Аз зулфи ту бӯйи анбару бон ояд,
З-он танг даҳон ҳазор чандон ояд. (1).
Ҷонро набувад бӯйи хушу бӯйи хуши ӯ
Чун бӯйи хуши ғолияву анбару бон аст. Манучеҳрӣ (2).
Дар фарҳангҳои дигар низ “дарахтест ки гулу барги он хушбӯй аст, Аҷам онро бедмушк гӯянд ва дар арабӣ қазиб-ул-бон гӯянд, ва шуаро қадди маҳбубро ба он ташбеҳ кунанд. Дар ин маънӣ бонг ҳам гӯянд бо кофи форсӣ”. Ин калима омоним низ дорад ба маънии бом, сақфи хона аз берун ва он дар шеъри Ҷалолиддини Балхӣ истифода шудааст:
Сар фурӯ кун як даме аз бони чарх,
То занам ман чархҳо бар сони чарх (6;7). 
Харбевоз/харбеваз.   Вожаи харбевоз мураккаб буда, аз калимаи хар ба маънии “бузург, калон, тануманд” ва унсури  бевоз/певоз  сохта шудааст.
Қисми дуюми ин калима низ ба шакли бевоз ба маъни ҷонвар дар шеъри Ҷ.Балхӣ ба кор рафтааст: Дар ҷаҳони рӯҳ кай гунҷад бадан,
  Кай шавад бевоз ҳамфарри Ҳумой?
Ин калима дар фарҳангҳо ба маънии “шабпараи калон, кӯршапарак” тафсир шудааст ва шабпевоз, шабёза гунаҳои фонетикии он буда, шабпара,  мушкинпар, хаффош муродифҳои ин калима арзёбӣ шудаанд (6;7;8).
Ҳофизи Ӯбаҳӣ роҷеъ ба харбевоз чунин мегӯя, ки “аз мурғи шабпара бувад, ки рӯз натавонад парад ва онро шабёза гӯянд ва ба Озарбойҷон мушкинпар гӯянд”.  Дар шеъри Рӯдакӣ дар байти зерин ин калима ба кор рафтааст, ки зоҳиран, тафсири Ӯбаҳӣ дар асоси он ба вуҷуд омадааст:
Накунӣ ҳеҷ кор рӯзи дароз,
Кори ту шаб бувад чу харбевоз.
Дар “Луғатномаи Деҳхудо” ин байт бе ягон дигаргунӣ ба Хаббози Қоинӣ (ё Фоиқӣ) мансуб шудааст, ки машкук аст. Шояд дар ин маврид иштибоҳ аз он сар задааст, ки байте ба ин монанд бо муаллифии ин шоир ба шакли зер дар “Луғатномаи Деҳхудо” ҳангоми тафсири гунаи дигари ин калима – харпевоз сабт гардидааст ва байни муаллифони ин дубайт тафриқа гузошта нашудааст:
Ба рӯз ҳеҷ набинам туро ба шуғлу ба соз,
Ба шаб кунӣ ҳама коре ба сони харпевоз. Хаббози Қоинӣ (2).
Вожаи харбеваз назар ба маълумоти фарҳангнигорони классик дар шеъри Асҷадӣ низ дар байти зерин ба мушоҳида мерасад:
Агар кашам зи ҷафоят ба нимрӯз оҳе,
Ки дуди оташи дӯзах варо сазад анбоз.
Чунон шавад, ки зи бас тирагӣ ба рӯйи ҳаво,
Аз ошёна бипаррад куҷост харбевоз (6). 
Этимологияи харбевоз чандон равшан нест. Қисми дуюми ин ном шояд бо овоз вобаста бошад. Ин ҷонварони шабзиндадор, ки дар илм бо истилоҳи лотинии Microchiroptera маъруфанду аз 2,5 то 14 см. андоза доранд, қувваи босираашон суст буда, асосан бо эхолокатор шабона тавассути дарки мавҷҳои хурдарини садо ҳаракат мекунанд ва монеаҳои хурдтаринро ба андозаи 0,08 мм. дар масофаи 10-15 м. ҳис ва паси сар мекунанд (11).  
Ҷонвар бо номи харбевоз/харпевоз  бо номи дигари шабёза низ ёд мешавад, ки бо калимаи “ёзидан, овезон шудан” вобаста аст, ва гумон мервад, ки рӯзона дар дарахту ғорҳо ёзидану сарнагуну овезон умр ба сар бурдани ин ҷонварон заминаи чунин тасмия бошад.
Ту шаб оӣ ниҳон, бувӣ ҳама рӯз,
Ҳамчунонӣ яқин чу шабёза. Фароловӣ (2).
Дили хира дар ройи фарҳангёб,
Бубинад чу шабёза дар офтоб. Асадӣ (2). 
Харбевоз/харпевоз/шабёза дар фарҳанги мо бештар ба шакли хаффош, мурғи Исо, муши кӯр маъруф аст. Дар фарҳангҳои классикии тоҷикӣ маълумотҳои ҷолибе дар тафсири ин калима мавҷуд аст: “хаффош... бидуни пар ва соҳиби ду бол аст ва болҳои ӯ ба дасти ӯ часпида аст ва ӯро хаффош бад-он ҷиҳат номанд, ки дар рӯз намебинад, дар забони араб ин парандаро ватвот низ гӯянд, вале ақидаи порае бар онаст, ки хаффош парандаи сағир ва ватвот парандаи кабир аст. Хаффош аз хавоси парандагон чизе надорад, ӯро дандонҳо ва хусйатайн (тухмгон) ҳаст ва ҳоиз мешавад, ва чун одамиён механдад ва монанди чорпоён идрор мекунад ва бачаи худро аз пистони худ шир медиҳад. Аз онҷо ки дар рӯз намебинад, ҳамвора барои қути худ дар вақти ғуруби офтоб аз лонаи худ берун меравад... ва ба пашшаҳо ҳамла мекунад ва қути худро меёбад”. Хаффош серҳаракат ва дарозумр аст, дар ҳоли парвоз бачаи худро шир медиҳад, дар байни мардум ақидае ҳаст, ки хаффошро Масеҳ халқ кардааст, аз ин рӯ онро мурғи Исо низ меноманд ва дар дини ислом куштани он манъ аст.
     Намунаҳои корбурди хаффош: 
Бувад хаффошу натвонад, ки бинад рӯйи ман нодон,
Зи ман пинҳон шавад, зеро манам хуршеди рахшонаш.Н.Хусрав.
Нури хуршед дар ҷаҳон фош аст,
Офат аз заъфи чашми хаффош аст.Саноӣ (6).
   Ҳамаи ин маълумот ва далелҳо гувоҳи онанд, ки харбевоз/харпевоз/шабёза гунаи тоҷикии ҳамон хаффош аст, ки дар таълифоти сершумори бузургони адабу фарҳанги мо бо номҳои дигари муши кӯр, мурғи Исо, шабпара, шаббора, шаббоз, шабпарак, шаббуза, шабина, шуюз, шабкӯр, ширмурғ, ширзаҷ, шабора, бевоз, позира, харбуз, харпур, шабонвар, шипуз, парса ва ғ. маълум аст ва имрӯз чун тарҷумаи таҳтуллафзии ибораи русии “летучая мышь”  ибораи “муши паррон”  низ мавриди истифода қарор гирифтааст.
Мелов. Калимаи дигари ҷолиб дар шеъри Устод Рӯдакӣ мелов аст, ки назар ба маҷмӯаҳои осрои Рӯдакӣ дар шакли мелов ва меловия ду бор дар байти зерини Рӯдакӣ дучор мешавад:
  Мелови манӣ, ай фағу устоди туам ман,
  Пеш ою ду-се бӯса деҳу меловия бистон!(1).
Аз рӯйи мазмуни ин байт дар “Девони Рӯдакӣ”-и таҳияи Р.Қодир, ҳамчунин дар ҷилди аввали “Ахтарони адаб. Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ”  ва дар “Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ” мелов ба маънии шогирд, меловия ба маънии “шогирдона, музди шогирдӣ, дастмузд ва инъоме, ки ба шогирд бидиҳанд” тафсир ёфтааст. Вале бояд афзуд, ки мелов дар фарҳангҳои классикӣ ба маънии “1. хидматгор; 2. навид, башорат, муждагонӣ” (7) низ омадааст. 
Дар Л. Деҳхудо дар бораи мавҷуд будани шакли феълии ин калима низ маълумот пешниҳод мегардад: Ловидан  бо шарҳи лофидан, гирифтан, ахз, ҷоиза гирифтан, ситадан, ва муаллиф  фарзияе пешниҳод мекунад, ки чунин феъле будаасту дертар аз фарҳангҳо афтодааст (фут шудааст), ва байти мазкури Рӯдакиро бо истинод ба Луғатномаи Асадӣ ба шакли зер бо феъли меловидан пешниҳод мекунад:
Мелови манӣ, ай фағу устоди туам ман,
Пеш ою се бӯса деҳу меловия мелов (1).
Инчунин дар шарҳи калимаи меловия байти зерин аз Абулаббос ба сифати шоҳид оварда мешавад:
Эй мусулмонон, мелова кӣ дорад бозо,
Ба ҷуз он кас, ки бувад сифладилу ғаммозо (6).
Хуллас, дар заминаи ин ду байт роҷеъ ба мавҷудияти калимаҳои  мелов, меловия ва феъли ловидан  ё меловидан сухан рондан мумкин аст, вале ин иттилоъ барои баррасии мукаммали ин вожаҳо нокифоя аст.
Вале агар мо ба маънии ин калимаҳо эътибор диҳем ва ҳамовозу ҳаммаънии онҳоро ҷустуҷӯй карданӣ шавем, дар баъзе шеваҳои забони тоҷикӣ шакли андаке таҳрифшудаи онро пайдо карданамон мумкин аст. Манзури ман калимаи малай аст, ки дар баъзе лаҳҷаи забон тоҷикӣ, хусусан дар лаҳҷаи мардуми Зарафшон ба маънии хидматгор, шогирд ба кор меравад, дар таркиби ибораҳои ман малайи ту нестам, ман малайи падарат не, ё дар бозиҳои бачагона аз қабили чиллакбозӣ, ланкабозӣ ва ғ. Дар «Фарҳанги туркӣ ба русӣ” чунин калимае вуҷуд надорад, вале ин калима ба ҳамин шакл дар “Фарҳанги Узбекӣ ба Русӣ” мавҷуд аст ба маънии “канизак, хидматгор”. Гумон меравад, ки ин калима мисли садҳо калимаҳои дигари забони тоҷикӣ дар гуйишҳо тағйири шакл карда ба забони узбекӣ ворид шудаву ба ин маънӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар ҳар сурат, ин як фарзияест, ки баррасии амиқтареро ниёзманд аст.
Назар ба маълумоти “Фарҳанги Шоҳнома”-и Ф.Волф ва Абдулқодири Бағдодӣ, мелов дар “Шоҳнома” як дафъа чун исми хос ба кор рафтааст, ки дар баъзе нусхаҳо ба шакли Мелод аст.
Ба таври хулоса бояд зикр намуд, ки шеъри Устоди Рӯдакӣ ниёзманди таваҷҷӯҳи бештарест, нигоҳи мо ба он бояд жарфтар бошад, вожаҳои шеъри Рӯдакиро дар ҳамбастагӣ ба эҷодиёти  ҳамасронаш ва вожаҳои нодири гӯйишҳои забони тоҷикӣ, хусусан, бо вожаҳои шеваҳои диёри шоир ва дигар минтақаҳои кӯҳсори интишори забони тоҷикӣ биёмӯзему баррасӣ кунем. Дар дастурҳои Президенти муҳтарами кишвар Эмомалӣ Раҳмон низ таъкид шудааст, ки таҳқиқи осори ин абармарди фарҳангу миллат аз вазифаҳои муҳими аҳли илму адаби кишвар мебошад.
Мудири кафедраи забони тоҷикӣ
д.и.ф., профессор Қосимов  О.Ҳ.