Loading...

ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ
Тарбияи ҳисси худшиносӣ дар мисоли ашъори Абӯабдуллои Рӯдакӣ

Тарбияи ҳисси худшиносӣ дар мисоли ашъори Абӯабдуллои Рӯдакӣ

2018-02-17 /  Автор:Editor2 /  Просмотров:192

Сардафтари назми класикии тоҷику форс, барҷастатарин ходими маданият  Абӯабдуллои Рӯдакӣ аст, ки дар миёнаи асри IX дар деҳаи Панҷрӯди ҳозираи шаҳри Панҷакент дар оилаи деҳкон таваллуд ёфтааст. Рӯдакӣ аз овони ҷавонӣ ба туфайли қобилияти шеъргӯӣ, овози хуш ва маҳорати чангнавозии  худ шуҳрати зиёд пайдо кард. Ӯро ба  дарбори Сомониён даъват намуданд  ва қариб тамоми ҳаёти ӯ дар он ҷо гузашт. Рӯдакӣ дар айёми пирӣ дучори бисёр маҳрумият гардид ва дар қашшоқӣ соли 941 дар зодгоҳи худ вафот кард. 
Рӯдакӣ на танҳо устоди шеър, балки мутриб ва сарояндаи хуб ҳам буд. Ӯ бисёр шоирони навқаламро тарбия карда, ба онҳо мадад мерасонд. Аз осори бузурги ашъори ӯ то замони мо порчаҳои алоҳида–қариб дуҳазор сатр боқӣ мондаанд. Онҳо аз маҳорати баланди шоирии ӯ дар тамоми жанрҳои ҳамон замон шаҳодат медиҳанд. Қасидаҳои ӯ бо тасвири возеҳи манзараҳои табиат, кишвари диёр шурӯъ мегардиданд. Дар лирикаи зиндадилонааш ишқи поки инсонӣ, хирад, дониш, мардонагӣ, олиҳимматӣ, ростқавлӣ, муносибати инсондӯстона ба одам ва кори ӯротараннум кардааст. Рӯдакӣ шоир–мутаффакири замони худ буд. Дар бисёр шеърҳои ӯ андешаҳои амиқи фалсафӣ ниҳонанд. Рӯдакӣ  дар аксар ашъори худ мардумро ба худшиносӣ даъват менамояд.  Шоир инсонҳоро ба  роҳи худшиносӣ бештар даъват карда.  кӯшиш намудааст, ки онҳо барои инсони комил шудан пеш аз ҳама  худро  шиносанд ва  худогоҳу   худомӯз бошанд.
А. Мирзоев аввалин муҳаққиқест, ки ба ин масъала бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, муҳимтарин мавзӯҳои осори боқимондаи шоир ва андешаву афкори ӯро ба таври амиқ баррасӣ кардааст. Ӯ қабл аз ҳама таъкид намудааст, ки оид ба ҷаҳонбинӣ ва андешаҳои иҷтимоиву ахлоқии Рӯдакӣ хулосаҳои мушаххасу ҷамъбастӣ баровардан дуруст нест. Зеро аз шоир осори ниҳоят кам ва абёти пароканда боқи мондааст. Бо вуҷуди ин А. Мирзоев тавонистааст дар ашъори боқимондаи Рӯдакӣ «масъалаҳои ҳассоси зиндагии асри шоир – санҷидани моҳияти  ҷаҳони моддӣ ва ҳаёти инсонӣ, аҳамияти таҷриба ва роли дониш дар зиндагӣ, шартҳои сабзиши шахсӣ, ташвиқи ҳаракат ва кӯшишу кор, шикояти замон, истифода бурда шудани мавзӯи нопойдории зиндагӣ, панду насиҳат, ҳимояи мазлумон, бечорагон, хушгузаронии вақт, ҳукумрони намунавӣ, масоили ҷудогонаи ахлоқӣ, тассаливу дилдорӣ, масъалаҳои ишқу ошиқӣ, тасвири май, баҳор ва манзараҳои табиат, мадҳ, тасвири маҷлисҳои сурур ва шод, ҳаҷв ва амсоли инҳо»-ро (Мирзоев А. Абӯабдуллои Рӯдакӣ ) баррасӣ намуда, бузургии шоирро нишон диҳад.
Шоир мардумро огоҳ мекунад, ки зиракиву  ҳушёрӣ маҳз бо хираду маърифати волои инсонӣ ва донишмандиву таҷрибадонии он мебошад, на аз ҷангу ғавғои беҳуда бардоштан, ки бар зарари  худи ӯст: 
Ҳама наюшаи хоҷа ба некию ба сулҳ аст. 
Ҳама наюшаи нодон ба ҷангу фитнаю ғавғо
ё худ Рӯдакӣ дар  дубайтии зерин низ маҳз бо чашми хирад  дунёбину  дунёсанҷ буданро  таъкид менамояд, ки дар ҳақиқат шахси худогоҳу худшинос бо  рафтору амалҳои неки худ ва  нексиголии хеш   дар  пастиву баландии  зиндагӣ ба  душвориҳо дучор намегардад:
Ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад, 
На бад-он чашм, к-андар ӯ нигарӣ.
Ҳамчу дарёст в-аз накӯкорӣ
Киштие соз, то бад-он бигзарӣ.
Ҳамчунин, шоир дар роҳи худшиносии мардум  пайваста аз таҷрибаи рӯзгор баҳра бурдан ва  ба ҳар як ҷузъи ҳодисоту рӯйдод ва амалҳои  инсонӣ  дақиқкорона муносибат намудаву ба он   андешамандона  рафтор кардан ва   дар роҳи ташаккули савияи  кордонӣ танҳо  аз таҷриба  баҳраманд гардиданро  талқин менамояд, ки    ин   тарзи  кору кирдор  инсонҳоро пухтакору  дурандеш ва солимфикр месозад: 
Ҳар, к ин-омӯхт аз гузашти рӯзгор,
Низ н-омӯзад зи ҳеҷ омӯзгор…
Даъвати ӯ ба донишомӯзӣ чун гимн садо медиҳад, ки ин афкори оқилонаву родмардона ва  олимона низ шахсиятро  ба  роҳи  дурусти камолот ва  барӯмандии он  мебарад ва инро мо дар афкори пур аз фалсафаву ҳикмати  устодонаи шоир ҳис  намуда ва дарк мекунем:
 
То ҷаҳон буд аз сари мардум фароз, 
Кас набуд дар роҳи дониш бениёз.
Мардумони бихрад андар ҳар замон,
Роҳи донишро ба ҳар гуна забон,
Гирд карданду гиромӣ доштанд,
То ба санг–андар ҳаме бингоштанд.
Дониш андар дил чароғи равшан аст,
В-аз ҳама бад– бар тани ту ҷавшан аст.
 
Рӯдакӣ зидди нобаробарии иҷтимоӣ эътироз баён карда, ҷомеаро ба адолатпарварӣ даъват мекунад, зеро ӯ инсонҳоро ҳушдор месозад, ки маҳз ноадолатиҳо байни инсонҳо ва  маснаднишиноне, ки бар манфиати  раият нестанд, ба мардум бисёр ноосудагиҳо меоварад ва зиндагиро  талху тунд ва ноором мегардонад. Шоир  дар ин абёт мардумро  ба бедорӣ ва худшинос будан  даъват карда, баробарҳуқуқиро  дар ҷомеа   талаб мекунад:
Дар манзили ғам фиканда мафраш моем,
В-аз оби ду чашм дил пуроташ моем,
Олам чу ситам кунад, ситамкаш моем,
Дасти хушу рӯзгори нох(в)аш моем.
Ё худ:
Басо касо, ки ҷавин  нон ҳаме наёмад сер,
Басо, ки барра асту фарахша ба хон-ш.
 
Ё худ шоир  олимансабонро  ба худшиносӣ ва барои ба инсони неку гардидан ва боиси  марҳамату илтифоти  халқ гаштанашон даъвати оқилона мекунад, то  дардшунаву   шикоятшунави мардум бошанд, ки ба   арзи онҳо расида тавонанд. Чунки хираду маърифат низ бояд маҳаки асосии пешаи маснаднишинон бошаду  онҳо  ба  дарди бенавоён марҳам бошанд:
 
 Гӯши ту солу моҳ ба руду суруд,
Нашнавӣ неваи хурӯшонро.
 
Умуман Рӯдакӣ дар  мавзӯи худшиносӣ ва худогоҳии  инсонҳо жанрҳои асосии назми асримиёнагии тоҷикро бо асосгузорӣ ба пояи баланд бардошта, маснавӣ, қасида, ғазал ва рӯбоиро ба дараҷаи олии инкишоф расонидааст. Шеърҳои ӯ барои наслҳои минбаъдаи шоирон чун намуна хизмат мекарданд.
Шоир дар ашъори панду насиҳатомези худ мардумонро ба  накукорӣ, инсондӯстӣ, ватандӯстӣ  ва донишандӯзӣ даъват намуда, дар роҳи худшиносии инсон ва ҳар як шахсият  кӯшиш намудааст.  Шоири асри XI Рашидии Самарқандӣ дар тавсифи Рӯдакӣ чунин мегӯяд:
Гар сарӣ ёбад ба олам кас ба некӯ шоирӣ
Рӯдакиро бар сари он шоирон зебад сарӣ.
Шеъри ӯро баршумурдам сездаҳ раҳ сад ҳазор
Ҳам фузун ояд чунон ки бояд бишмарӣ
 
Киро забон на банд аст, пой дар банд аст.
Забони сурх сари сабз медиҳад барбод. 
    Бо дарки чунин афкор шоир  инсонҳоро ба  дурандешиву  шинохти амиқи фардӣ  даъват мекунад ва  исбот  менамояд, ки  маҳз шахси худшиносу ба камолрасида ва  ҷаҳонбинии худро ташаккулдода  дурандешона сухан мекунад: 
 
Замона гуфт маро хашми хеш дор нигоҳ,
«Киро забон на ба банд аст, пой дар банд аст».
 
Маликушшуаро  Рӯдакӣ  дар ин мавзӯъ басо  беш байт сурудаву  ғазал гуфтааст. Аз ҷумла, шоир дар радифи мақолҳои мардумӣ низ абёти  пурмаънӣ   офаридааст:
 
Кори бӯса чу об хӯрдани шӯр,
Бихӯрӣ, беш ташнатар гардӣ.
Макун бад ба кас, гар нахоҳӣ ба хеш,
Макун бад, то набинӣ бад мукофот,
Макун бад, ки бад бинӣ аз рӯзгор,
Макун бадӣ, ки бадиро ҷазо бадӣ бошад,
Ба пеши аҳли мурувват бадӣ дадӣ бошад.
 
Бадӣ аз бадӣ сар мезанад, агар хоҳӣ, ки бадӣ набинӣ, ба касе бад накун: 
Аз мукофоти амал ғофил машав, гандум аз гандум бирӯяд, ҷав зи ҷав.
Чӣ хуш гуфт он мард бо он хадеш,
«Макун бад ба кас, гар нахоҳӣ ба хеш!»
Шав, то қиёмат эйдар зорӣ кун,
Кай рафтаро ба зорӣ боз орӣ?
 
Рӯдакӣ  даъват мекунад, ки  ба зиндагӣ бояд ба чашми  хирад нигарист. Аз он таҷриба омӯхт, ки зиндагӣ таҷрибаи бузург асту  инсонро худшиносӣ  аз ин ҳама бармеояд:
Замона панде озодвор дод маро,
«Замонаро чу наку бингарӣ, ҳама  панд аст».
Ба рӯзи неки касон гуфт: Ғам махӯр зинҳор,
Басо касок и ба рӯзи ту орзуманд аст.
Мо- тоҷикон хушбахттарин мардумем, ки беш аз ҳазор сол аст, савтиёт ва сохтори забонии худро нигоҳ дошта меоем. Бубинед, ки Рӯдакӣ 1150 сол пеш ба дунё омадаву ашъори ӯро мо то имрӯз бе луғат  хондаву мефаҳмем ва панду насиҳати ӯро дар роҳи худшиносӣ ва хештаншиносӣ, инсондӯстӣ истифода мебарем.
Дар ҳақиқат Рӯдакӣ орифона, бошуурона ва оқилона шеъру ғазал сароидааст, ки он инсонҳоро ба дӯстӣ, рафоқат, ҳамдилӣ ва ваҳдати инсонӣ даъват менамояд ва имрӯз ин суханони воломақому пурмаънии ӯ шиори мардуми сулҳпарвари рӯи олам гардидааст.
Чунин иқтибосоти бузурги пурмаонӣ ба он ҳадаф аст, ки ҳар як худшиносу худогоҳро маҳз мутолиаи пайвастаи осори бузургон бо забони модарӣ  сухандону оламшинос ва инсонгаро месозад ва танҳо ин ганҷи бегазанд мушкилкушову раҳнамои сухангуиву забондонии мо мегардад.
Ҳамин хислатҳо ва  фитрати шоирро  ба назар гирифта Сарвари Созмони Милали Муттаҳид Пан Гу Вин соли 2008 дар  суханрониаш  бахшида ба зодрӯз,  солгард ва Рӯзи  1150-солагии маликушшуаро Рӯдакӣ ӯро Султони шоирони ҷаҳон эълон намуд, ки ин миёни оламиён боиси ифтихори миллати мост ва чунин қадрдонии оламиён   аз ба роҳи худшиносӣ  камол ёфтан ва дар ин роҳ сутудани шоири бузурги мо дар арсаи олам - Рӯдакӣ мебошад. 
Ҳотамова С.А.
Муаллимаи калони
кафедраи забони русӣ